Kontrastmarkeringar spelar en viktig roll när det kommer till säkerhet och tillgänglighet i våra samhällen. En kontrastmarkering i form av en ljushetskontrast eller ett avvikande material hjälper människor att navigera i potentiellt farliga miljöer och gör det enklarare för personer med nedsatt synförmåga eller andra funktionsnedsättningar att hitta rätt. Men vad finns det egentligen för lagkrav och regler kring kontrastmarkering? FocusNeo har många års erfarenhet av wayfinding och den här månaden guidar vi dig genom alla lagkrav som finns gällande kontrastmarkeringar.

Kontrastmarkering: krav som behöver uppfyllas

I Sverige är det plan- och bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF) som styr övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Boverkets byggregler (BBR) förtydligar kraven genom tillämpningsföreskrifter. Några viktiga krav rörande kontrastmarkering är:

  1. Tomtkrav: Enligt 8 kap. 9 § PBL ska personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kunna komma fram till byggnadsverk och använda tomter. Det ska vara lätt att upptäcka parkeringsplatser, angöringsplatser (platser där man kan stiga av och på), gångytor, trappor, ramper och konstgjorda ledytor samt manöverdon. Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med avvikande material och ljushetskontrast.
  2. Tekniska egenskapskrav: Krav på tillgänglighet ställs på viktiga målpunkter i byggnader, såsom entrédörrar, hissdörrar, receptionsdiskar, toalettdörrar, dörrar i och till utrymningsvägar och informationsställen. Gångytor, trappor, ramper och manöverdon ska vara lätta att upptäcka och hitta fram till.
  3. Ledytor och ledstråk: I offentliga lokaler bör det finnas logiska ledstråk som leder mellan utvalda målpunkter. Ledytor i golvet kan ordnas med avvikande material och ljushetskontrast.

Eftersom alla miljöer är unika, är regler kring kontrastmarkering generellt skrivna. Vi på FocusNeo har hjälpt många företag att bena ut vad det finns för krav på kontrastmarkering i deras fall. Vi ska strax gå igenom varför det är viktigt att känna till regelverket kring konstmarkering som företag och organisation.

Varför är ljushetskontrast och avvikande material viktigt?

I första hand handlar kontrastmarkering om tillgänglighet och omsorgen om besökarna. Ingen ska behöva skada sig genom att gå in i en glasruta, få en dörr på sig eller ramla nerför en trappa. Alla ska känna sig välkomna och kunna hitta rätt. För ett företag kan bristen på kontrastmarkering få kännbara konsekvenser. Det kan exempelvis leda till att delar av lokalen/byggnaden måste göras om i efterhand vilket förstås både påverkar estetiken och skapar onödiga kostnader för företaget. 

En korrekt utformad kontrastmarkering kan däremot ge företaget flera fördelar. 

Ljushetskontrast och avvikande material kan:

  • förbättra användarupplevelsen
  • ge en tryggare arbetsmiljö
  • minska arbetsbelastningen för exempelvis personal som vanligtvis behöver guida besökarna rätt.

Kontrastmarkering: regler som ger möjligheter

Det finns förstås regler kring kontrastmarkering, men också möjligheter. Låt FocusNeos prisbelönta designers ta fram kontrastmarkeringar som ökar tillgängligheten, ger insynsskydd och stärker varumärket. I vårt galleri (under wayfinding) hittar du exempel på hur vi arbetat med kontrastmarkering på ett nytänkande sätt.

Affärsområdesansvarig Wayfinding

+46 8 681 68 51

magnus.palmblad@focusneo.se

Magnus Palmblad (fd Huusko) är affärsområdeschef för wayfinding på FocusNeo.