• TAKTILA LEDSTRÅK
    skyddar och visar vägen

Taktila ledstråk utgör en mycket viktig del av tillgänglighetsanpassningen och säkerheten för offentliga lokaler och arbetsplatser. Ledstråken skall underlätta för personer att orientera sig och hitta rätt väg, oavsett man har nedsatt synförmåga eller någon form av funktionshinder.

Taktila ledstråk skapar tillgänglighet och säkerhet

På FocusNeo arbetar vi för att skapa tillgängliga miljöer för alla. Orientering inklusive vägvisning är centrala områden som ökar lokalernas och platsernas tillgänglighet, säkerhet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vi använder utstuderade metoder och vår erfarenhet för att kunna leverera bästa möjliga tillgänglighetsanpassning och öka tydligheten. Framtagande av taktila ledstråk är en del av detta arbete, men för att resultatet ska bli så bra som möjligt måste vi även se till helheten, där vi dessutom analyserar behovet av t ex kontrastmarkeringar, hänvisningsskyltning, orienteringstavlor mm.

FRÅGA OSS

Vad säger lagstiftningen?

Allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader ska utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. På öppna ytor ska särskilda ledstråk finnas. (BFS 2011:5, ALM 22) Även på befintliga allmänna platser ska hinder i form av bristande kontrastmarkering och varningsmarkering avhjälpas. (BFS 2013:9, HIN 33)

Enligt Boverkets Byggregler, BBR, kapitel 3:1423 Kontraster och markeringar i byggnader: ”För personer med nedsatt orienteringsförmåga ska det vara lätt att upptäcka och hitta fram till viktiga målpunkter som gångytor, trappor, ramper och manöverdon. I publika lokaler (öppna ytor) som receptioner och foajéer bör sammanhängande taktila och visuella ledstråk finnas.”

Taktila ledstråk både inom- och utomhus

Vi arbetar med taktila ledstråk för såväl inomhus- som utomhusbruk. Vi har ett stort utbud av produkter för alla olika typer av miljöer och hjälper er att hitta rätt lösningar utifrån era förutsättningar och behov.

Några grundläggande begrepp som kan vara bra att känna till:

  • Ett ledstråk visar vägen till viktiga målpunkter i byggnaden.
  • Taktila ledstråk innebär att ledstråket känns med hjälp av en blindkäpp.
  • Visuella ledstråk innebär att ledstråket har tillräcklig ljushetskontrast mot det övriga golvet, så att människor med nedsatt syn eller kognitiv förmåga lättare ska kunna orientera sig i lokalen.
  • En valyta anläggs när ett ledstråk delar upp sig i två alternativa stråk eller när två ledstråk korsar varandra. Den ska vara slät och bör samma färg/ljushet som ledstråket så att det konstrasterar mot övriga golvytan.
  • En stoppyta anläggs framför ett hinder eller riskområde, t ex där ledstråket kommit fram till en nedåtgående trappa eller lutning i golvet. Stoppytan består av upphöjda knoppar med ljushet som kontrasterar mot övrig golvbeläggning.
  • Ett uppmärksamhetsfält anläggs framför t ex en hiss, dörrar eller framför en uppåtgående trappa. Här används samma markörer som för valytor.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med taktila ledstråk? Boka ett möte med oss idag.