• KONTRASTMARKERINGAR
    visar vägen och skapar säkrare miljöer

    Kontakta oss

FRÅGA OSS

Kontrastmarkeringar är en viktig del av tillgänglighetsanpassningen av offentliga lokaler och arbetsplatser. Markeringarna som fästs på till exempel glaspartier eller kontrastmarkeringar för trappa och dörr gör miljöer mer tillgängliga för synsvaga, blinda eller andra med nedsatt orienteringsförmåga. Beroende på var de sitter så skiljer de sig – kontrastmarkeringar utomhus kan exempelvis komma i att marken förses med ett uppstickande mönster, vilket fotgängare känner av under sulan. Kontrastmarkering inomhus tenderar istället vara mer visuell – ett mönster på glasrutan in till ett konferensrum eller en skarp färgskillnad vid mynningen av en trappa.

Kontrastmarkeringar skapar tillgänglighet

På FocusNeo arbetar vi för att skapa tillgängliga miljöer för alla. Orientering och vägvisning är centrala områden som ökar platsers tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vi använder utstuderade metoder och vår långa erfarenhet för att kunna leverera bästa möjliga tillgänglighetsanpassning. Framtagande av kontrastmarkeringar är en del av detta arbete, men för att resultatet ska bli så bra som möjligt måste vi se till helheten där vi även analyserar behovet av t ex ledstråk, taktil skyltning, orienteringstavlor mm.

Stort utbud av kontrastmarkeringar

Vi arbetar med kontrastmarkeringar för såväl inom- som utomhusbruk. Vi har ett stort utbud av produkter för alla olika typer av miljöer, och hjälper er att hitta rätt lösningar utifrån era förutsättningar och behov. Nedan följer några exempel på produkter i vårt sortiment:

  • Kontrastmarkeringar golv
  • Kontrastmarkeringar trappa
  • Kontrastmarkeringar glas
  • Kontrastmarkeringar i metall
  • Efterlysande markeringar
  • Trappnoslister

Kontrastmarkering för trappa & glas

Tillgänglighetsanpassning är olika kritiskt beroende på vilken plats som ska göras mer tillgänglig. Glas är ett material som klassiskt utgör ett hinder för personer med synnedsättning om det inte finns en kontrastmarkering på glaset. Utöver att vara estetiskt tilltalande gör en kontrastmarkering att glaspartier blir synligare. Dessa kan vara varierat subtila, utan att behöva offra någon synlighet för de som behöver det. Utöver de platser som utgör hinder genom låg visibilitet finns det platser som istället utgör en fara. Detta är exempelvis varför man använder taktila markeringar vid tågperronger, eller exempelvis en optisk kontrastmarkering i en trappa. Precis som för glas så finns det olika markeringar för att passa in i miljön samtidigt som höjdskillnaden eller fallrisken görs tydlig, oavsett om det passar bäst med en taktil eller optisk markering, eller en blandning.

Hur ska jag använda kontrastmarkeringar?

Kontrastmarkeringar måste uppfylla både tomtkravet och tekniska egenskapskrav.

Tomtkravet, som har sin grund i 8 kap. 9 § PBL, säger att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomter. Det ska vara lätt att upptäcka t ex parkeringsplatser och angöringsplatser för bilar och friytor, liksom gångytor, trappor, ramper och konstgjorda ledytor samt manöverdon. Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med avvikande material och ljushet.

Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet ställs på viktiga målpunkter i byggnader, liksom att gångytor, trappor och ramper samt manöverdon ska vara lätta att upptäcka och hitta fram till. Några exempel på viktiga målpunkter i byggnader är entrédörrar, hissdörrar, receptionsdiskar, toalettdörrar, dörrar i och till utrymningsvägar och informationsställen.

I offentliga lokaler bör det finnas logiska ledstråk som leder mellan utvalda målpunkter. Ledytor i golvet kan ordnas med avvikande material och med ljushetskontrast.

Regler och lagkrav

Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Kraven förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR. Inga miljöer är identiska, så därför är regelverken ofta skrivna generellt, i vilket fall det kan vara svårt att tolka olika kontrastmarkeringsregler. Kontrastmarkeringar planeras ofta tidigt i byggprocesser, så att behöva justera dessa i efterhand för att rätta dem efter regler kan få oönskade effekter på estetiken. Utöver detta tillkommer kostnader för material och installation.

Relaterade tjänster och produkter

Köp kontrastmarkeringar av FocusNeo

Att köpa kontrastmarkeringar behöver trots alla regler och krav inte vara svårt. Våra erfarna projektledare och designers hjälper dig till rätt lösningar anpassat till er visuella identitet. Oavsett om ni behöver kontrastmarkering till trappa, ett glasparti eller de nya dörrarna hittar vi rätt känsla och lösning för er.
Utöver kontrastmarkeringar har vi ett brett utbud av skyltar som tex: Neonskyltar, fasadskyltar och ljuslådor.

FAQ

Kontrastmarkeringar är markeringar i miljön som underlättar för synsvaga eller personer med nedsatt orienteringsförmåga att röra sig i omgivningen.

Kontrasterande färger är färger som ligger ligger mittemot varandra i färghjulet, som t ex rött och grönt eller gult och blått. Maximal kontrast finns i kombinationen svart och vitt. Kontakta oss om du vill veta mer.