• KONTRASTMARKERINGAR
    visar vägen och skapar säkrare miljöer

Kontrastmarkeringar är en viktig del av tillgänglighetsanpassningen av offentliga lokaler och arbetsplatser. Markeringarna, som fästs på till exempel glaspartier, trappor och dörrar, gör miljöer mer tillgängliga för synsvaga, blinda eller andra med nedsatt orienteringsförmåga.

Kontrastmarkeringar skapar tillgänglighet

På FocusNeo arbetar vi för att skapa tillgängliga miljöer för alla. Orientering inklusive vägvisning är centrala områden som ökar lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vi använder utstuderade metoder och vår erfarenhet för att kunna leverera bästa möjliga tillgänglighetsanpassning och öka tydligheten. Framtagande av kontrastmarkeringar är en del av detta arbete, men för att resultatet ska bli så bra som möjligt måste vi se till helheten, där vi även analyserar behovet av t ex ledstråk, taktil skyltning, orienteringstavlor mm.

FRÅGA OSS

Stort utbud av kontrastmarkeringar

Vi arbetar med kontrastmarkeringar för såväl inomhus- som utomhusbruk. Vi har ett stort utbud av produkter för alla olika typer av miljöer och hjälper er att hitta rätt lösningar utifrån era förutsättningar och behov. Nedan några exempel på produkter i vårt sortiment.

  • Kontrastmarkeringar golv
  • Kontrastmarkeringar trappa
  • Kontrastmarkeringar glas
  • Kontrastmarkeringar i metall
  • Efterlysande markeringar
  • Trappnoslister

Hur ska jag använda kontrastmarkeringar?

Kontrastmarkeringar måste uppfylla både tomtkrav och tekniska egenskapskrav.

Tomtkravet, som har sin grund i 8 kap. 9 § PBL, säger att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten. Det ska vara lätt att upptäcka t ex parkeringsplatser och angöringsplatser för bilar och friytor, liksom gångytor, trappor, ramper och konstgjorda ledytor samt manöverdon. Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med avvikande material och ljushet.

Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet ställs på viktiga målpunkter i byggnader, liksom att gångytor, trappor och ramper samt manöverdon ska vara lätta att upptäcka och hitta fram till. Några exempel på viktiga målpunkter i byggnader är entrédörrar, hissdörrar, receptionsdiskar, toalettdörrar, dörrar i och till utrymningsvägar och informationsställen.

I offentliga lokaler bör det finnas logiska ledstråk som leder mellan utvalda målpunkter. Ledytor i golvet kan ordnas med avvikande material och med ljushetskontrast.

Regler och lagkrav

Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Kraven förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR.

Köp kontrastmarkeringar av FocusNeo

Att köpa kontrastmarkeringar behöver trots alla regler och krav inte vara svårt. Våra erfarna projektledare och designers hjälper dig till rätt lösningar anpassat till er visuella identitet. Oavsett hur er visuella kommunikation ser ut hittar vi rätt känsla och lösning för er.